May 17, 2022

Tạo chức năng Autocomplete search sử dụng jQuery UI trên Laravel 8

jQuery UI hiện có rất nhiều tiện ích khác nhau, một trong số đó là chức năng gợi ý tự động hoàn thành Autocomplete. Dữ liệu sẽ được tải sau khi người dùng nhập các kí tự vào ô tìm kiếm, danh sách các kết quả phù hợp sẽ hiện lên để lựa chọn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng chức năng Autocomplete search sử dụng jQuery UI trên Laravel 8.

1. Config Database

Như thường lệ, bắt đầu mỗi project chúng ta phải kết nối với cơ sở dữ liệu, cấu hình tại file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=tutorial
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

2. Tạo cấu trúc bảng

Sử dụng migration để tạo bảng employees

php artisan make:migration create_employees_table

Tìm đến thư mục database/migrations/ trong dự án của bạn, tìm đến file có chứa create_employees_table, ở method up() hãy viết code như sau:

public function up()
{
  Schema::create('employees', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('username');
    $table->string('name');
    $table->string('email');
    $table->timestamps();
  });
}

Sau đó lưu lại và chạy lệnh

php artisan migrate

3. Tạo Model

Sử dụng câu lệnh dưới đây để tạo model có tên Employees

php artisan make:model Employees
 • Điền các thông tin username, name, and email của bảng vừa tạo vào thuộc tính $fillable.

Như bên dưới

<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Employees extends Model
{
  use HasFactory;

  protected $fillable = [
    'username','name','email'
  ];
}

4. Tạo Controller

Chạy lệnh sau để tạo controller.

php artisan make:controller EmployeesController

Tạo 2 phương thức trong controller EmployeesController vừa tạo

 • index() – Dùng để load file view.
 • getEmployees() – Dùng để sử lý các yêu cầu về AJAX

Logic của controller sẽ như sau:

Gán giá trị tìm kiếm dạng POST vào biến  $search. Nếu  $search trống thì sẽ lấy 5 bản ghi từ bảng  employees và gán vào biến  $employees

Nếu tồn tại biến $search thì sẽ truy vấn dữ liệu từ bảng  employees theo cột  name . Các giá trị sau khi truy vấn sẽ gán vào biến $employees

Sử dụng vòng lặp với biến $employees và khởi tạo biến  $response với value và label. Kết quả trả về dạng json

Code hoàn thành như sau:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Employees;

class EmployeesController extends Controller
{
  public function index(){

   // Load index view
   return view('index');
  }

  // Fetch records
  public function getEmployees(Request $request){
   $search = $request->search;

   if($search == ''){
     $employees = Employees::orderby('name','asc')->select('id','name')->limit(5)->get();
   }else{
     $employees = Employees::orderby('name','asc')->select('id','name')->where('name', 'like', '%' .$search . '%')->limit(5)->get();
   }

   $response = array();
   foreach($employees as $employee){
     $response[] = array("value"=>$employee->id,"label"=>$employee->name);
   }

   return response()->json($response); 
  } 
}

5. Tạo Router

 • Mở fileroutes/web.php
 • tạo 2 route như sau:
  • / –  Tải file view.
  • /getEmployees – Xử lý các yêu cầu AJAX.

Code hoàn thiện như sau:

<?php 
use Illuminate\Support\Facades\Route; 
use App\Http\Controllers\EmployeesController; 

Route::get('/', [EmployeesController::class, 'index']); 
Route::post('/getEmployees', [EmployeesController::class, 'getEmployees'])->name('getEmployees');

6. Tạo file view

Tạo 1 file mới có tên index.blade.phptrong thư mục resources/views/

HTML –

 • Tạo thông báo CSRF trong thẻ <meta >
 • Tích hợp thư viện jQuery UI và jQuery
 • Tạo 2 khối text –
  • khối 1 sử dụng đẻ khởi tạo tính năng tự động hoàn thành
  • Khối 2 sử dụng để hiển thị giá trị tương ứng

jQuery –

 • Đọc giá trị csrf_token trong thẻ meta ở trên và gán vào biến CSRF_TOKEN
 • Khởi tạo phần tử#employee_search
 • Sử dụng source để load dữ liệu AJAX khi yêu cầu tới{{route('getEmployees')}}.
 • Chuyển CSRF_TOKEN vào data.
 • Khi thành công, chuyển dữ liệu phản hồi tới function response()
 • Sử dụng thẻ select để hiển thị giá trị

Code hoàn thiện như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>How to make Autocomplete search using jQuery UI in Laravel 8</title>

  <!-- Meta -->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

  <!-- CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/themes/smoothness/jquery-ui.css">

  <!-- Script -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.12.1/jquery-ui.min.js"></script>

</head>
<body>

  <!-- For defining autocomplete -->
  Search User : <input type="text" id='employee_search'> <br><br>

  <!-- For displaying selected option value from autocomplete suggestion -->
  Selected UserID : <input type="text" id='employeeid' readonly>

  <!-- Script -->
  <script type="text/javascript">

  // CSRF Token
  var CSRF_TOKEN = $('meta[name="csrf-token"]').attr('content');
  $(document).ready(function(){

   $( "#employee_search" ).autocomplete({
    source: function( request, response ) {
      // Fetch data
      $.ajax({
       url:"{{route('getEmployees')}}",
       type: 'post',
       dataType: "json",
       data: {
        _token: CSRF_TOKEN,
        search: request.term
       },
       success: function( data ) {
        response( data );
       }
      });
    },
    select: function (event, ui) {
     // Set selection
     $('#employee_search').val(ui.item.label); // display the selected text
     $('#employeeid').val(ui.item.value); // save selected id to input
     return false;
    }
   });

  });
  </script>
</body>
</html>

Như vậy là bạn đã hoàn thành xong các bước để thực hiện chức năng Autocomplete search sử dụng jQuery UI trên Laravel 8. Bạn có thể xem DEMO tại đây

Nếu có thắc mắc nào, hãy comment ngay bên dưới, mình sẽ tương tác với nhau cụ thể hơn

Korakora

Chia sẻ kiến thức cho mọi người là niềm vui của mình

View all posts by Korakora →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon