May 17, 2022

Cách gửi các yêu cầu GET và POST AJAX sử dụng JavaScript

AJAX là cách duy nhất cho phép giao tiếp phía máy khách với phía máy chủ. Bạn có thể  gửi các yêu cầu AJAX dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các thư viện hoặc framework có sẵn trên JavaScript. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bạn cách để gửi các yêu cầu GET và POST AJAX bằng JavaScript và xử lý yêu cầu bằng PHP, cụ thể hện là sử dụng   XMLHttpRequest để giao tiếp với máy chủ. Bắt đầu nào.

Tạo bảng dữ liệu

Đầu tiên, bạn hãy tạo một bảng dẽ liệu có tên employee và thêm vào đó 1 số bản ghi, với cấu trúc như sau:

CREATE TABLE `employee` (
 `id` int(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 `emp_name` varchar(80) NOT NULL, 
 `salary` varchar(20) NOT NULL,
 `email` varchar(80) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

Cấu hình

Tại file config.php để kết nối đến cơ sở dữ liệu của bạn

Code hoàn chỉnh như sau:

<?php

$host = "localhost"; /* Host name */
$user = "root"; /* User */
$password = ""; /* Password */
$dbname = "tutorial"; /* Database name */

$con = mysqli_connect($host, $user, $password,$dbname);
// Check connection
if (!$con) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

Xem thêm: upload nhiều file sử dụng Php và JavaScript

HTML

Tạo 3 phần tử input để nhập cho các trường: name, salary, và email. Ở dưới cùng thêm 1 Button với sự kiện onclick gọi vào chức năng  insertNewEmployee().

Các bản ghi sẽ được liệt kê vào bảng <table id='emptTable'> sử dụng JavaScript và AJAX.

Completed Code

<div>
  Name: <input type="text" id='txt_name'> <br>
  Salary: <input type="text" id='txt_salary'> <br>
  Email: <input type="text" id='txt_email'> <br>
  <input type="button" id="btn_submit" value="Submit" onclick="insertNewEmployee();">
</div>
<table id='empTable' border='1'>
 <thead>
  <tr>
   <th>Name</th>
   <th>Salary</th>
   <th>Email</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody></tbody>
</table>

PHP

Tạo file 'ajaxfile.php' để xử lý các yêu cầu AJAX.

Ví dụ như tôi muốn sử lý cả các yêu cầu về phương thức GET và POST trong cùng 1 file, thì tôi sẽ gán cả 2 vào biến $request.

Phương thức GET(Tìm nạp các bản ghi)

Kiểm tra xem $_GET['request'] có được đặt hay không nếu được đặt thì gán $_GET['request'] cho biến $request.

Nếu $request == 1 thì tìm nạp tất cả các bản ghi từ bảng employee và gán vào biến $employeeData. Lặp lại các bản ghi đã tìm nạp.

Khởi tạo mảng $response với các key: id, emp_name, salary, và email.

Trả về mảng $response với định dạng JSON.

Phương thức POST(chèn các bản ghi)

Nếu $request == 2 thì đọc các giá trị POTS bằng cách sử dụng json_decode(file_get_contents("php://input")).

Gán các giá trị cho các biến và chuẩn bị câu lệnh INSERT.

Nếu truy vấn INSERT được thực thi thành công thì trả về 1ngược lại 0.

Code như sau:

<?php

include "config.php";

$request = 2;

// Read $_GET value
if(isset($_GET['request'])){
  $request = $_GET['request'];
}

// Fetch records 
if($request == 1){

  // Select record 
  $sql = "SELECT * FROM employee";
  $employeeData = mysqli_query($con,$sql);

  $response = array();
  while($row = mysqli_fetch_assoc($employeeData)){
   $response[] = array(
     "id" => $row['id'],
     "emp_name" => $row['emp_name'],
     "salary" => $row['salary'],
     "email" => $row['email'],
   );
  }

  echo json_encode($response);
  exit;
}

// Insert record
if($request == 2){

  // Read POST data
  $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));

  $name = $data->name;
  $salary = $data->salary;
  $email = $data->email;

  // Insert record
  $sql = "insert into employee(emp_name,salary,email) values('".$name."',".$salary.",'".$email."')";
  if(mysqli_query($con,$sql)){
   echo 1; 
  }else{
   echo 0;
  }

  exit;
}

JavaScript

Sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để gửi cấc yêu cầu AJAX.

.open() – Các phương thức nhận 3 tham số –

 1. Phương thức yêu cầu – GET hoặc POST.
 2. Đường dẫn tệp AJAX. Truyền tham số với URL theo yêu cầu GET – ajaxfile.php?name=yogesh&city=bhopal.
 3. Đây là một tham số tùy chọn nhận giá trị Boolean true or false. Giá trị mặc định là true. Chuyển true cho không đồng bộ vàfalse cho các yêu cầu đồng bộ.

.setRequestHeader() – Phương thức này được sử dụng để thiết lập Content-Type. Mặc định, content-type được set là'application/x-www-form-urlencoded'. Bạn có thể thay đổi giá trị của nó ví dụ như – application/json,  multipart/form-data.

.onreadystatechange – Thuộc tính này gọi theo yêu cầu thay đổi trạng thái. Chỉ định một chức năng ẩn danh để xử lý phản hồi. Nếu this.readyState == 4 && this.status == 200 có nghĩa là phản hồi của máy chủ đã sẵn sàng để xử lý.

.send() – Phương thức này gửi yêu cầu AJAX. Nó cũng được sử dụng để gửi dữ liệu.

 • Cú pháp GET –
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.open("GET", "ajaxfile.php?request=1", true);
xhttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {

   // Response
   var response = this.responseText; 

  }
};
xhttp.send();

Cú pháp trên với  jQuery

$.ajax({
 url: 'ajaxfile.php?request=1',
 type: 'get',
 success: function(response){

 }
});
 • Cú pháp POST–

application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8 is a default Content-Type but you can use any other type e.g. – application/json,  multipart/form-data, etc.

var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.open("POST", "ajaxfile.php", true); 
xhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
   // Response
   var response = this.responseText;
  }
};
var data = {name:'yogesh',salary: 35000,email: 'yogesh@makitweb.com'};
xhttp.send(JSON.stringify(data));

Cú pháp trên với  jQuery

$.ajax({
  url: 'ajaxfile.php',
  type: 'post',
  data: {name:'yogesh',salary: 35000,email: 'yogesh@makitweb.com'},
  success: function(response){

  }
});

Tạo 2 function như sau–

 • loadEmployees() – Hàm này gọi trên trang được tải thành công.

Tạo đối tượng của XMLHttpRequest. Chỉ định yêu cầu GET và đường dẫn tệp AJAX với tham số ('ajaxfile.php?request=1') trong phương thức .open() . Set Content-type à xử lý phản hồi của máy chủ với thuộc tính onreadystatechange

Phân tích cú pháp this.responseText thành đối tượng JSON và chọn <table id='empTable'> <tbody> và làm trống nó.

Lặp lại các response để đọc các giá trị. Tạo một phần tử hàng trong bảng mới và gán giá trị phản hồi trong ô.

Gửi yêu cầu bằng phương thức send()

 • insertNewEmployee() – THàm này gọi khi nhấp vào nút Gửi.

Đọc các giá trị từ các hộp văn bản và gán chúng trong các biến. Nếu các biến không trống thì hãy tạo một đối tượng JSON data . Khởi tại đối tượng data với các giá trị hộp văn bản.

Tạo đối tượngXMLHttpRequest và chỉ định yêu cầu POST và đường dẫn tệp AJAX ('ajaxfile.php') trong phương thức .open(). Set Content-type'application/json' và xử lý phản ứng máy chủ với thuộc tính onreadystatechange

Chỉ định this.responseText trong response. Nếu response == 1 thì thông báo 1 tin nhắn và gọi  loadEmployees() để tìm nạp các bản ghi.

Code hoàn chỉnh:

loadEmployees();

// Load records with GET request
function loadEmployees() {
  var xhttp = new XMLHttpRequest();

  // Set GET method and ajax file path with parameter
  xhttp.open("GET", "ajaxfile.php?request=1", true);

  // Content-type
  xhttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');

  // call on request changes state
  xhttp.onreadystatechange = function() {
   if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {

    // Parse this.responseText to JSON object
    var response = JSON.parse(this.responseText);

    // Select <table id='empTable'> <tbody>
    var empTable = 
document.getElementById("empTable").getElementsByTagName("tbody")[0];

    // Empty the table <tbody>
    empTable.innerHTML = "";

    // Loop on response object
    for (var key in response) {
     if (response.hasOwnProperty(key)) {
       var val = response[key];

       // insert new row
       var NewRow = empTable.insertRow(0); 
       var name_cell = NewRow.insertCell(0); 
       var username_cell = NewRow.insertCell(1); 
       var email_cell = NewRow.insertCell(2);

       name_cell.innerHTML = val['emp_name']; 
       username_cell.innerHTML = val['salary']; 
       email_cell.innerHTML = val['email']; 

     }
    } 

   }
  };

  // Send request
  xhttp.send();
}

// Insert new record with POST request
function insertNewEmployee() {

 var name = document.getElementById('txt_name').value;
 var salary = document.getElementById('txt_salary').value;
 var email = document.getElementById('txt_email').value;

 if(name != '' && salary !='' && email != ''){

   var data = {name: name,salary: salary,email: email};
   var xhttp = new XMLHttpRequest();
   // Set POST method and ajax file path
   xhttp.open("POST", "ajaxfile.php", true);

   // call on request changes state
   xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {

     var response = this.responseText;
     if(response == 1){
      alert("Insert successfully.");

      loadEmployees();
     }
    }
   };

   // Content-type
   xhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

   // Send request with data
   xhttp.send(JSON.stringify(data));
 }

}

DEMO

Video demo của project

Bạn có thể tại Source Code của bài hướng dẫn này tại đây

Korakora

Chia sẻ kiến thức cho mọi người là niềm vui của mình

View all posts by Korakora →

Leave a Reply

Your email address will not be published.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon